Спецпрактикум “Термодинаміка та кінетика дифузії в металах” розрахований для студентів п’ятого курсу інженерно-фізичного факультету (кафедра фізики металів, спеціальність “фізичне матеріалознавство”) іспрямований на вивчення загальних закономірностей дифузії в металах, сплавах, тонкоплівкових системах та математичних методів розрахунку параметрів масопереносу в умовах дії різних механізмів дифузії. Навчальна дисципліна базується на курсах загальної фізики, фізики металів, фізичних методів дослідження металів, металознавства та термічної обробки металів, теорії тепло- та масопереносу у матеріалах, математичної фізики, загальної та фізичної хімії. В лекційному матеріалі надаються фундаментальні теоретичні знання щодо рівнянь тепло- та масопереносу, постановки початково-крайових задач, методів розв’язання диференціальних рівнянь перенесу, застосування теоретичних моделей для опису процесів переносу в лінійному та нелінійному наближенні, методів розрахунку параметрів переносу за експериментальними даними тощо. На практичних заняттях вирішуються конкретні технологічні задачі масопереносу, виконуються розрахунково-графічні роботи, моделюються дифузійні експерименти на основі розроблених тренажерних програм.Розглядається цілий ряд задач тепло- та масопереносу, що виникають в експериментальній практиці. Значну увагу приділено використанню розв’язків другого рівняння Фіка для розрахунку параметрів масопереносу, визначенню концентраційної залежності коефіцієнтів дифузії тощо. Одержуються практичні навички щодо застосування методів розрахунку параметрів об’ємної, зернограничної, реактивної та поверхневої дифузії за експериментальними даними.