Даний курс розрахований на початківців, які мають намір спеціалізуватися у комп’ютерних науках та технологіях й знайомі з математикою у межах програми середньої школи. Викладення матеріалу є доступним для тих, хто ще не має достатнього досвіду роботи з науковою літературою, зокрема, математичною. Поняття, що наведені у посібнику, мають точні математичні визначення, кожне ілюструється прикладами та контрприкладами. Розглядаються також приклади розв’язання задач різноманітних видів. Особлива увага приділяється формуванню у читачів вміння строго доводити математичні твердження. З цією метою у посібнику вміщено докладні доведення багатьох тверджень та теорем, що вивчаються у межах курсу. Посібник містить велику кількість різноманітних вправ та задач різного рівня складності, що забезпечує поле для самостійної роботи студентів. Курс лекцій призначено для допомоги в опануванні таких понятьяк “множина”, “відношення”, “відображення”, “операція”, що є базовими у сучасній математиці. Грунтовне засвоєння цих понять необхідне для вивчення багатьох розділів математики, зокрема, тієї її частини, яка дістала назву “дискретна математика”, а також багатьох прикладних дисциплін, пов’язаних з проектуванням та розробкою складних технічних та програмних комплексів, систем штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень, засобів захисту інформації тощо. Для кращого засвоєння матеріалу розглядаються приклади понять, що вивчаються, пропонуються задачі та вправи для самостійного виконання. Для студентів молодших курсів вищих технічних навчальних закладів та усіх початківців, які вивчають комп’ютерні науки.

Автор М.К.Мараховець

Зміст

  1. Елементи комбінаторики
  2. Біноміальні тотожності
  3. Формула включень та виключень
  4. Класичне означення ймовірності
  5. Геометричний метод знаходження ймовірності
  6. Умовні ймовірності, незалежні події, формула повної ймовірності, формула Байєса
  7. Дискретні випадкові величини, математичне сподівання та дисперсія
  8. Загальне поняття випадкової величини, функції від випадкових величин
  9. Граничні теореми
  10. Елементи математичної статистики

автори: М.Ю. Кузнєцов, А.А. Шумська

Розглядається задача побудови системи комплексного захисту інформації як сукупності організаційних, правових та адміністративних заходів та інженерно технічних засобів, сукупна дія яких має забезпечити досягнення заданого рівня захищеності інформації в автоматизованій системі (АС). Наводяться методи оцінювання рівня захищеності АС (включно із введенням системи спеціальних кількісних показників), методики атестації та експертизи АС, основні відомості про інженерний захист приміщень та споруд, технічні засоби захисту інформації, системи сигналізації та охорони.

Автор Архипов О.Є.

Курс орієнтований на прикладних математиків, що спеціалізуються в галузі технологій безпеки інформації та спеціалістів з захисту інформації в комп’ютерних системах. Прослухавши цей курс, студенти будуть розуміти основні принципи побудови комплексних систем захисту інформації, визначати типові вразливості систем, аналізувати системи на предмет захищеності та розробляти рекомендації щодо підвищення захищеності систем, знати нормативні документи в галузі захисту інформації в комп\'ютерних системах від несанкціонованого доступу.

Предмет цього курсу: принципи захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах; комплексні системи захисту інформації; типові вразливості систем; розподілені обчислювальні системі і глобальна мережа; нормативні документи в галузі захисту інформації в комп\'ютерних системах від несанкціонованого доступу; апробовані рішення систем захисту.

Задачі курсу “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”: Ознайомити студентів з основами захисту інформації в автоматизованих системах, термінологією, поняття і визначеннями в галузі захисту інформації. Ознайомити студентів з загальною методикою побудови комплексної системи захисту інформації від несанкціонованого доступу в автоматизованих системах обробки інформації, визначенням можливих загроз безпеці, побудовою моделі порушника в автоматизованій системі.Ознайомити студентів з з принципами побудови систем захисту, властивостями систем захисту, складом і архітектурою систем захисту. Ознайомити студентів з нормативними документами в галузі захисту інформації в комп\'ютерних системах від несанкціонованого доступу. Ознайомити студентів з проблемою безпеки інформації в комп\'ютерних мережах і розподілених автоматизованих системах, проблемами мережних протоколів Internet, типовими віддаленими атаками і методами захисту від них.

Автор Грайворонський М.В.